Privacystatement Mateboer Projectontwikkeling B.V.

Toepassing Privacystatement

In dit Privacystatement lichten wij toe hoe Mateboer Projectontwikkeling B.V., eigenaar van deze projectwebsite (hierna: Mateboer) omgaat met uw privacy wanneer u gebruik maakt van deze website (hierna gezamenlijk te noemen: de ‘projectwebsite’).

Verwerking van persoonsgegevens en de doelstellingen

Zodra u onze website bezoekt, verwerken wij persoonsgegevens. Mateboer verwerkt uw persoonsgegevens met als doel om:

  1. met u contact te kunnen opnemen naar aanleiding van een door u ingevuld interesseformulier op deze projectwebsite;
  2. de website goed te laten functioneren, waarbij ook persoonsgegevens voor analytische en trackingdoeleinden worden verwerkt, alsmede om onze marketingactiviteiten uit te kunnen voeren, waaronder het aanbieden van gepersonaliseerde content op onze websites en re-marketing (verwerkingen van persoonsgegevens voor deze doeleinden vinden plaats met behulp van cookies).

Grondslagen waarop wij uw persoonsgegevens verwerken

De persoonsgegevensverwerkingen voor de hierboven genoemde doeleinden voeren wij uit op basis van de volgende verwerkingsgrondslagen:

  1. De noodzakelijkheid voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Mateboer bij de verwerking van uw persoonsgegevens, die in de gegeven omstandigheden zwaarder wegen dan uw privacybelangen (mede gelet op de impact van de verwerking daarop). Deze verwerkingsgrondslag geldt voor de volgende verwerkingen:
    1. Het verwerken van persoonsgegevens die van belang zijn om contact met u op te kunnen nemen naar aanleiding van het door u ingevulde interesseformulier via de website. In dat verband worden de persoonsgegevens – waar nodig – verwerkt om uitvoering te geven aan uw verzoek en/of opmerking c.q. het naar aanleiding daarvan in gang zetten van een passende actie.
    2. Het verwerken van persoonsgegevens (hoofdzakelijk door functionele en analytische cookies die geringegevolgen hebben voor uw privacy) die nodig zijn voor het optimaal functioneren en exploiteren van deze projectwebsite. Ons belang is het hebben van de mogelijkheid om de website op de best mogelijke wijze aan te kunnen bieden.
  2. Uw toestemming om uw persoonsgegevens – waaronder cookies (anders dan functionele en analytische cookies die geringe gevolgen hebben voor uw privacy) – te mogen verwerken. U heeft te allen tijde het recht om deze toestemming weer in te trekken. Dit doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de persoonsgegevensverwerkingen op basis van uw toestemming voorafgaand aan de intrekking daarvan.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Mateboer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld, tenzij er een wettelijk langere bewaartermijn geldt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Mateboer deelt uw persoonsgegevens met derden indien dit noodzakelijk is om het doeleinde van de verwerking te behalen. Mateboer verstrekt uw persoonsgegevens, voor zover noodzakelijk, onder andere aan de volgende categorieën ontvangers:

Externe links

De projectwebsite van Mateboer kan links bevatten naar andere externe websites. Dit Privacystatement geldt niet voor die websites. Wij proberen de externe links actueel te houden en naar de juiste websites te verwijzen. Mateboer is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en de manier waarop daar met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Wij adviseren u altijd na te lezen op welke manier deze andere websites met uw persoonsgegevens omgaan.

Uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens

U heeft het recht bij Mateboer een verzoek in te dienen om inzage in welke persoonsgegevens er van u door Mateboer via deze projectwebsite worden verwerkt. Wanneer u van mening bent dat die persoonsgegevens niet of niet langer volledig zijn, kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren of te verwijderen, dan wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een derde.

Bovendien heeft u in sommige gevallen het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens via de projectwebsite door Mateboer. Dat kan voor zover de persoonsgegevensverwerking is gebaseerd op noodzakelijkheid voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen dan wel ten behoeve van direct marketing plaats vindt.

Mateboer zal dergelijke verzoeken zo snel mogelijk inwilligen of u gemotiveerd toelichten waarom uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd. U kunt uw verzoek zenden aan Mateboer naar: info@mateboer.nl. Wij kunnen, wanneer u een verzoek tot ons richt, vragen om aanvullende informatie om uw identiteit vast te stellen.

 

Wijziging van het Privacystatement

Mateboer kan dit Privacystatement aanpassen. Dat doen wij bijvoorbeeld als de wet of ons beleid wijzigt. Wij raden u daarom aan het Privacystatement regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan deze projectwebsite. De laatste wijziging was op 2 oktober 2019.

Vragen en klachten

Indien u nog vragen heeft over ons Privacystatement, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kunt ons bereiken op: info@mateboer.nl.

Mocht u van mening zijn dat wij uw persoonsgegevens op een onbehoorlijke of onrechtmatige wijze verwerken en wij geen/onvoldoende gehoor geven aan uw bezwaar of verzoek, zoals hiervoor omschreven, dan kunt u een klacht indienen bij ons via de hiervoor genoemde contactgegevens. Indien u daarna van mening bent dat wij u probleem niet hebben kunnen oplossen, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Identiteit en contactgegevens Mateboer

Mateboer Projectontwikkelng B.V.
Ambachtstraat 27
Postbus 99
8260 AB Kampen
Tel. 038 331 50 20
E-mail:info@mateboer.nl
KvK: 06046976

Deze website gebruikt cookies. Door OK te kiezen of gebruik te maken van deze website geeft u hiervoor toestemming. Kies ‘Instellingen wijzigen’ voor meer informatie.
Annuleren2